GDPR

Personuppgifter S&S Akuten

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den som registreras få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som kund till S&S Akuten. 


De personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundnummer. Transaktions- och kommunikationshistorik kommer även att registreras med koppling till kundnummer. Vi behandlar personuppgifter för identifiering vid köp, administration av RUT samt för att kunna förse er med marknadsföring och relevanta erbjudanden. 


Uppgifter kan även användas även som underlag för analys och statistik. S&S Akuten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt dessa villkor. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till bolag utanför koncernen förutom för behandling för S&S Akutens räkning, t ex tryckning, distribution eller administrativa ändamål. Sådant samarbete upprättas med ett biträdesavtal för att säkerställa att behandling av dina personuppgifter är in enlighet med dessa villkor. 


Personuppgiftsbehandlingen sker p.g.a. att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med er samt berättigade intresse av att skicka marknadsföring och relevanta erbjudanden till er. Behandling för analytiska och statistiska skäl sker p.g.a. berättigat intresse för att kunna utveckla vår verksamhet. Behandling sker också för att S&S Akuten ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som följer av lag. Personuppgifter lagras och behandlas så länge som respektive person har lov att köpa tjänster hos S&S Akuten och längst 36 månader där efter. 


Den registrerade har rätt att från S&S Akuten få information om behandlingen av de personuppgifter som berör personen. Han/hon har även rätt få uppgifterna korrigerade och/eller kompletterade samt, under vissa omständigheter, raderade (t.ex. om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som låg till grund för insamling av uppgifterna och/eller om han/hon inte längre kan handla i varor och tjänster från S&S Akuten). 


Han/hon har även rätt till dataportabilitet, som innebär att hen kan begära att få ett registeruttag med sina personuppgifter i ett format som kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Han/hon kan närsomhelst meddela S&S Akuten att marknadsföringsutskick ej önskas genom att kontakta S&S Akuten på telefon 020-1000 04